Algemene voorwaarde

Artikel 1: Algemeen

1.1
Algemeen.
Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden Inkmaster c.q. webshop. Hoofdvestiging Noordwaarts 8 ,  2711 HL Zoetermeer.  
Kamer van Koophandel te ’s-Gravenhage onder nummer 72892501, BTWnummer NL859276491B01
1.2
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Inkmaster.


Artikel 2: Bestellen en tot stand komen overeenkomst

2.1
Bestellingen kunnen via www.Inkmaster.nl  geplaatst. Indien een order (of een wijziging daarvan) mondeling wordt opgegeven is het risico van de juiste uitvoering geheel voor rekening van de afnemer. Een bevestiging van de bestelling wordt per email verzonden.

2.2
Door het plaatsen van een bestelling geeft de koper aan met deze voorwaarden akkoord te gaan.

2.3
Inkmaster behoudt zich het recht een bestelling te weigeren in geval van bewust opgeven van onjuiste gegevens, er sprake is geweest van wanbetaling of andere zaken waarbij Inkmaster het risico te groot acht om te leveren. Aan de acceptatie van een bestelling kunnen daarom extra voorwaarden worden verbonden zoals vooruitbetaling.

2.4
In geval van bewust opgeven van onjuiste gegevens of enige andere vorm van poging tot oplichting zal Inkmaster aangifte doen bij politie Zoetermeer.

2.5
De overeenkomst komt tot stand indien Inkmaster de bestelling heeft geaccepteerd.

2.6
De koper dient voor het afronden van de bestelling de inhoud van de bestelling en zijn gegevens te controleren op juistheid. Vanwege de snelheid van verpakken en verzenden kan Inkmaster mogelijk geen wijzigingen meer doorvoeren. Eventuele kosten die het gevolg zijn van onjuiste gegevens zullen worden doorberekend aan de koper.


Artikel 3: Prijzen

3.1
Prijzen zijn in Euro’s, inclusief 21% BTW. De verzend / administratiekosten worden éénmalig met 5,50,- per colli berekend. Een colli mag niet meer dan 31,5 kg wegen en het maximale formaat is 175 x 78 x 58. Alleen bij aanschaf van niet origineel printersupplies (binnen Nederland) geldt een franco huis levering vanaf € 250,- inclusief BTW.

3.2
Inkmaster kan op ieder moment haar prijzen aanpassen. Prijswijzigingen hebben geen effect op reeds afgesloten overeenkomsten.


Artikel 4: Levering

4.1
Levering bij bestellingen die op werkdagen voor 15.00 uur geplaatst zijn vindt normaal gesproken op de volgende werkdag plaats. De levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn.

4.2
Inkmaster verplicht zichzelf deze levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen. Inkmaster kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor overschrijding van de levertijd die redelijkerwijs onvoorzienbaar was ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. In dergelijke gevallen heeft Inkmaster het recht om in overleg met de koper de levertijd te verlengen of de overeenkomst te annuleren.

4.3
Inkmaster heeft geen invloed op vertragingen die door de transporteur veroorzaakt worden en kan hier niet voor verantwoordelijk gesteld worden.

4.4
Indien het bestelde artikel niet voorradig is zal Inkmaster de koper hiervan op de hoogte stellen. Backorders worden in overleg verwerkt!

4.5
Indien een zending geweigerd of niet afgehaald wordt is Inkmaster gerechtigd de gemaakte transportkosten op de koper te verhalen.


Artikel 5: Transport en risico

5.1
De wijze van transport, verzending en verpakking wordt, indien geen nadere aanwijzing door de koper aan Inkmaster is verstrekt, door ons als goed koopman bepaald. Eventuele specifieke wensen van de koper inzake transport/verzending worden slechts uitgevoerd indien de koper heeft verklaard de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

5.2
De koper dient bij aflevering van het pakket de vrachtbrief van de transporteur te ondertekenen voor het in ontvangst nemen van het pakket.

5.3
De koper dient na aflevering de inhoud van het pakket te controleren. Indien de bestelling onverhoopt niet volledig of onjuist mocht zijn, dient de koper zo snel mogelijk en uiterlijk binnen twee (2) werkdagen na ontvangst contact op te nemen met 079-3311017 of email info@Inkmaster.nl. Na deze termijn kunnen geen manco’s meer worden aangemeld.

5.4
Alle zendingen worden door Inkmaster verhoogd aansprakelijk verstuurd. Risico van beschadiging en verlies van een zending naar de koper wordt daarom door Inkmaster gedragen. Nadat de artikelen door de koper in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de koper over.


Artikel 6: Betaling

6.1

Betaling in onze webshop:
1-Betalingen worden verzorgd door Rabobank (omnikassa)
IDEAL, MiniTix of credit card van Visa, Mastercard of Masetro

2- op rekening, alleen bij de goedkeuring van de directie per factuur.

3-Betalingen in onze vestigingen:
Contant en pin
6.2
Vooruitbetaling kan per bank. Zodra bewijs van betaling is ontvangen zal de bestelling verzonden worden Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Inkmaster.

6.3
Inkmaster behoudt zich te allen tijde het recht voor om van de door koper gekozen wijze van betaling af te wijken en aanvullende voorwaarden te stellen.

6.4
Bij overschrijding van de betalingstermijn is koper vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en is de koper vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Bij niet tijdige betaling na aanmaning door Inkmaster is koper tevens verplicht tot vergoeding van de door Inkmaster gemaakte incassokosten, waaronder zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten voor invordering, welke tenminste 15% van het openstaande bedrag zijn.

6.5
Bij overschrijding van de betalingstermijn vervallen alle kortingen of eventuele prijsafspraken.

6.6
Indien koper met enige betaling in gebreke is, is Inkmaster gerechtigd eventuele verdere overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.


Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

7.1
Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Inkmaster, totdat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan. Het risico ter zake van de reeds afgeleverde artikelen gaat echter reeds over op de koper op het moment van aflevering.


Artikel 8: Garantie

8.1
Per productgroep wordt de volgende garantie verleend:
       Originele printersupplies: fabrieksgarantie
De garantietermijn van originele printersupplies geldt zoals deze is vastgesteld door de fabrikant van het betreffende artikel. Koper dient in de regel garantie op originele printersupplies rechtstreeks te claimen bij de fabrikant. Inkmaster kan van deze voorwaarde afwijken maar dit is niet verplicht.
       Eigen merk compatible printer supplies: 100% garantie
       Eigen merk remanufactured printer supplies: 6 maanden garantie
       Eigen merk speciale papiersoorten: levenslange garantie

8.2
De koper kan geen beroep doen op garantie in geval van:
a. er sprake is van normale slijtage.
b. onoordeelkundig gebruik en/ of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.
c. er wijzigingen aan het artikel zijn aangebracht.
d. beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid.
e. de koper en/of door hem ingeschakelde derden op eigen initiatief gedurende de garantietermijn reparaties aan het geleverde heeft verricht of heeft laten verrichten.

8.3
De koper is verplicht zijn claim kenbaar te maken aan Inkmaster voor retournering van het betreffende artikel. Kosten voor een garantiezending zijn voor rekening voor Inkmaster indien gebruik wordt gemaakt van het daarvoor betreffende antwoordnummer.
Er dient rekening gehouden te worden met de volgende zaken:
a. Er dient binnen de gestelde garantietermijn een garantienummer aangevraagd te worden.
b. Het product dient binnen vijf (5) werkdagen na het toekennen van het RMA nummer te retourneren.
c. Het garantieartikel dient deugdelijk verpakt en verstuurd te worden.
d. In de garantiezending dienen een omschrijving van het probleem, garantienummer, de gegevens van de koper en kopie factuur bijgesloten te worden.
e. Problemen met de verzending bij of door het bedrijf dat zorg draagt voor de verzending naar Inkmaster, zijn voor risico van de koper.
f. Niet volledig of onduidelijk ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.

8.4
Garantie vervalt indien de koper niet heeft voldaan aan de betalingsverplichting.


Artikel 9: Productinformatie

9.1
Inkmaster besteedt de grootste zorg aan de informatievoorziening van de artikelen. Inkmaster is echter niet aansprakelijk voor door haar verstrekte onjuiste specificaties en/of andere aanduidingen van de artikelen.

9.2
Getoonde afbeeldingen gelden slechts bij benadering en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Afwijkende afbeeldingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de koop.


Artikel 10: Privacy

10.1
Inkmaster hecht grote waarde aan de privacy van haar klanten. Alle persoonlijke gegevens worden daarom met zorg behandeld en beveiligd opgeslagen. Hierbij wordt strikt alle wettelijke regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens gevolgd.

Inkmaster gebruikt de door de koper verstrekte persoonsgegevens voor het verwerken van de bestelling en, mits de koper hiervoor toestemming heeft verleend, voor marketingdoeleinden.

10.2
Persoonsgegevens zullen zonder toestemming van de koper door Inkmaster niet worden verstrekt aan derden, tenzij dit voor afhandeling van de betaling noodzakelijk is.

10.3
Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de koper worden gewijzigd.


Artikel 11: Geschillen

11.1
Op deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

11.2
Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost.

11.3
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. Het oordeel van de rechter is voor alle partijen bindend.